Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Právna poradňa

Pridané: 16.10.2020

List vlastníctva: je základný dokument, ktorý hovorí o majiteľovi, podieli na nehnuteľnosti, jej polohe a právnom stave. Na základe aktuálneho výpisu listu vlastníctva sa v zmluvách presne špecifikuje nehnuteľnosť.

List vlastníctva:

je základný dokument, ktorý hovorí o majiteľovi, podieli na nehnuteľnosti, jej polohe a právnom stave. Na základe aktuálneho výpisu listu vlastníctva sa v zmluvách presne špecifikuje nehnuteľnosť.

Ťarchy a vecné bremená:

sú uvedené na liste vlastníctva. Zatiaľ čo niektoré sú „neškodné“ a zo zákona (napr. Vecné bremeno práva stavby), niektoré sú obmedzujúce: exekúcie, vecné bremeno práva dožitia (pokiaľ sa nepriloží úmrtný list danej osoby) a pod., a tým pádom štandardnému predaju/prevodu bránia. Záložné právo v  prospech banky, je takmer bežnou záležitosťou a pri predaji kupujúci vypláca zostatok úveru predávajúcemu (resp. banke) a následne banka na záložné právo vydáva kvitanciu, ktorou sa záložné právo na katastri vymaže.

Zmluva o zložení finančnej zálohy:

je 3-stranná zmluva medzi realitnou kanceláriou (RK), predávajúcim a kupujúcim

slúži na to, aby predávajúci rezervoval predávanú nehnuteľnosť v prospech kupujúceho do doby podpisu kúpnej zmluvy, alebo inej zmluvy smerujúcej k prevodu nehnuteľnosti. Kupujúci za týmto účelom zloží poplatok na účet RK

obsahuje presnú špecifikáciu nehnuteľnosti, jej výmeru, zariadenie a vybavenie nehnuteľnosti, ktoré v nehnuteľnosti ostáva. Zmluva musí byť recipročná, so zmluvnými pokutami pre predávajúceho aj kupujúceho. Zmluva musí tiež obsahovať presné údaje zmluvných strán, a súhlas so spracovaním osobných údajov. V zmluve by mal byť definovaný spôsob budúcej platby nehnuteľnosti, povinnosti predávajúceho (napríklad ak je na nehnuteľnosti záložné právo banky predávajúceho) a kupujúceho ako aj celý mechanizmus na základe čoho sa budúci prevod uskutoční. Dôležité sú termíny, dokedy sa má podpísať KZ a na základe čoho a dokedy uvoľní predávajúci kupujúcemu.

Kúpna zmluva/Zmluva o prevode/Darovacia…:

je zmluvou, na základe, ktorej sa prevádza majetok z predávajúceho na kupujúceho. Zmluva musí obsahovať presnú špecifikáciu nehnuteľnosti, jej výmeru, popis nehnuteľnosti, ktoré v nehnuteľnosti ostáva,ťarchy, záložné práva, a pod. Zmluva musí byť recipročná, so zmluvnými pokutami pre predávajúceho aj kupujúceho. V zmluve musí byť definovaný presný spôsob platby nehnuteľnosti, správca, povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako aj celý mechanizmus na základe čoho sa prevod uskutočňuje. Zmluva musí tiež obsahovať presné údaje zmluvných strán, ako aj čo sa bude diať v prípade prerušenia katastrom, alebo neuskutočnením prevodu, úmyselným zatajením skutočnosti a pod., niektorou zo zmluvných strán. Jedným z podkladov na vytvorenie KZ je aj pôvodná nadobúdacia zmluva, teda zmluva, ktorou predávajúci nehnuteľnosť nadobudol. Prílohou kúpnej zmluvy je potvrdenie správcu o vyrovnaní záväzkov a nedoplatkov v prípade predaja bytu.

Návrh na vklad vlastníckeho práva:

je sprievodným dokumentom pri podávaní zmlúv na kataster. Kataster na ňom potvrdí a vyznačí príjem listín, číslo konania a dátum.

Notárska úschova:

je jediným stopercentným spôsobom, ktorý chráni peniaze pre obe zmluvné strany. Notár príjme peniaze od kupujúceho, aby mal predávajúci istotu, že sa Zmluva o prevode vlastníckeho práva v prospech kupujúceho môže podať na kataster. Kupujúci má pre zmenu istotu, že notár vyplatí predávajúcemu peniaze až vtedy, keď bude vlastníkom on a na liste vlastníctva nebudú žiadne ťarchy, ktoré by bránili užívaniu nehnuteľnosti kupujúcim. (Vinkulácia v banke peňazí na účte kupujúceho nie je bezpečná, nakoľko na ne môže siahnuť exekútor, na notársku úschovu dosah nemá!)

Územno plánovacia informácia:

je rozhodujúca pri kúpe pozemku. Na základe nej vieme, čo sa na danom pozemku smie postaviť. Vydáva ju stavebný úrad príslušnej obce, alebo mestskej časti. Je platná 1 rok.

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie:

jediným relevantným dokumentom garantujúcim plné užívacie právo k novej nehnuteľnosti.

Znalecký posudok:

slúži na určenie reálnej hodnoty nehnuteľnosti. Podklady, ktoré bude od nás znalec vyžaduje sú : list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy, naadobúdacia zmluva a doklad o veku stavby.

Geometrický plán:

Na základe neho je určená presná poloha nehnuteľnosti. Na jeho základe sa vykonáva aj prerozdelenie parciel.